ads

28 December 2011

pola baju kurung

kaknab terjumpa pola baju kurung dalam simpanan, pola ni kaknab guna semasa mengajar baju kurung menggunakan pola. gambar ni gelap sikit sebab kaknab snap guna camera. apa pun boleh juga faham kalau betul2 perhatikan okay.

26 December 2011

IBADAT HAJI

1. IBADAT HAJJ DAN UMRAH
1.1 Pengertian Hajj Dan Umrah
1.2 Syarat Wajib Hajj Dan Umrah
1.3 Syarat-Syarat Wakil Atau Orang Yang Mengambil Upah Haji (Badal Haji)
1.4 Rukun Dan Wajib Haji
1.4.1 Rukun Haji
1.4.2 Wajib Haji
1.5 Rukun Dan W Ajib Umrah
1.5.1 Rukun Umrah
1.5.2 Wajib Umrah
1.6 Perbezaan Rukun Dan Wajib Hajj Dan Umrah

2. HURAIAN RUKUN HAJI DAN UMRAH
2.1 NIAT IHRAM
A. Cara-cara mengerjakan haji:
B. Memakai Pakaian Ihram:
C. Sebahagian daripada sunat-sunat sebelum berihram ialah:
D. Perkara-perkara yang dilarang semasa berihram


********************************************************
PENGERTIAN HAJJ DAN UMRAH

Haji pada syarak ialah mengunjungi Baitullah al-Haram dalam bulan haji kerana mengerjakan tawaf, sa'iedan wuquf di Arafah dengan menurut syarat-syaratnya serta menunaikan segala wajib-wajibnya.

Umrah pada syarak ialah menziarahi Baitullah al­Haram kerana mengerjakan tawaf, sa'ie dengan menurut syarat -syaratnya serta menunaikan segala wajib-wajibnya.

Haji diwajibkan sekali sahaja seumur hidup ke atas setiap orang Islam yang sudah baligh, berakal, merdeka, berkuasa sama ada lelaki atau perempuan. Begitu juga dengan hukum umrah adalah wajib sama seperti hukum haji.

SYARAT WAJIB HAJJ DAN UMRAH
Syarat wajib haji dan umrah adalah sama, iaitu:
Islam - tidak wajib dan tidak sah ke atas orang kafir dan murtad wal'iyazubillah).
Baligh (cukup umur ) tidak diwajibkan mengerjakan haji ke atas kanak -kanak dan jika ia mengerjakannya adalah sah tetapi tidak rnenggugurkan haji fardhunya.
Berakal - tidak wajib ke atas orang gila dan tidak sah hajinya jika dilakukan.
Merdeka - hamba abdi tidak diwajibkan rnenger­jakan haji, tetapi, sah dan rnendapat pahala jika dilakukan.
Berkuasa rnengerjakan haji dan umrah, ia terbahagi kepada dua bahagian:

Pertama: Berkuasa dengan sendirinya iaitu:
1. Berkuasa membayar tambang-menambang dan segala perbelanjaan bagi rnengerjakan haji hingga selesai dan balik ke ternpatnya.
2. Mempunyai bekalan yang cukup untuk saraan nafkah orang yang di bawah tanggungannya.
3. Ada kenderaan pergi dan balik.
4. Aman di dalam perjalanan pergi dan balik seperti tidak ada peperangan, perompak, penyamun dan rnusuh yang rnengancarn keselarnatan diri atau hartanya, atau tidak ada penyakit yang berjangkit yang rnernbahayakan tubuh badan.
5. Sihat tubuh badan.
6. Berkesempatan rnasa untuk mengerjakan haji dan umrah.

Bagi wanita ditambah dua syarat lagi;

Dengan izin suami atau wali

Hendaklah ia ditemani oleh suami atau mahramnya (orang yang haram nikah dengannya) atau yang thiqat (perempuan yang dipercayai).

Mahram dalam Ibadat Haji Sunat atau Umrah Sunat

Haram bagi seorang perempuan menunaikan Haji Sunat atau Umrah Sunat tanpa ditemani mahram dengan syarat-syarat tertentu mengikut Qaul Muqabilul Asah. Di antara syarat-syaratnya:

a. Memastikan tidak adanya fitnah dan keselamatan diri terjamin.

b. Sekiranya bemazar, bukan mengada-adakan alas an nazar untuk menunaikan haji. *

Kedua: Berkuasa dengan pertolongan orang lain adalah: Bagi mereka yang sudah mencukupi syarat-syarat dari segi kewangan untuk menunaikan fardu haji tetapi tidak dapat mengerjakannya sendiri disebabkan oleh uzur dan sakit yang tiada harapan sembuh atau terlalu tua umumya, yang telah putus asa tidak dapat pergi menunaikan fardhu haji maka bolehlah digantikan dengan orang lain untuk mengerjakan haji itu bagi dirinya, dengan upah yang berpatutan atau dengan sukarela. Begitu juga dengan orang yang telah meninggal dunia yang berupaya semasa hayatnya tetapi tidak mengeIjakan haji maka terhutanglah fardu haji ke atasnya sehingga warisnya atau orang yang menerima wasiatnya menyelenggarakan hutang hajinya itu dengan upah yang berpatutan atau sukarela (Badal haji).

* Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Penasihat Ibadat Haji (TH/Pusat Islam) II 1422 Hijrah pada 16 April 2001 .

SYARAT-SYARAT WAKIL ATAU ORANG YANG MENGAMBIL UPAH HAJI (BADAL HAJI)

1. Ia telah pun menunaikan fardu haji untuk dirinya sendiri dengan sempumanya.

2. Hendaklah melakukan ibadat haji untuk seorang sahaja bagi satu musim.

3. Ia mestilah berihram pada miqat orang yang dihajikannya atau pada tempat yang sarna jauhnya dengan miqat itu. Jika ditentukan kepadanya sesuatli miqat hendaklah ia berihram pada miqat yang ditentukan itu, jika tidak ditentukan mana-mana miqat maka hams bagi orang yang mengambil upah itu­ berihram pada miqat yang dilaluinya. .

Bagi orang yang berada di Makkah mengambil upah haji maka wajib ia keluar ke miqat yang dihajikannya, atau boleh juga pada mana-mana miqat yang lebih hampir kepadanya. Maka sekiranya ia berihram daripada miqatnya (di Makkah) nescaya berdosa dan wajib dikenakan dam, inilah Qaul yang muktamad oleh Syeikh Ibni Hajar dan Ramli.

Tetapi pada pendapat AI-Jamalul Tabari adalah diharuskan berihram di Makkah dengan tiada dikenakan dam dan tidak dikurangkan upahnya.

4. Ia hendaklah seorang yang cukup keahliannya bagi mengerjakan ibadat haji itu dengan menyempurnakan­nya seperti ia mengerjakan haji untuk dirinya sendiri.

Adapun dalil yang membolehkan mengerjakan haji untuk orang lain di antaranya yang bermaksud: Daripada Laqit bin Amir , bahawa ia telah mengadap Rasulullah SAW dan berkata, "Bahawa bapa hamba seorang yang telah tua, tidak berdaya menunaikan haji dan umrah dan tidak berkuasa mengikuti rombongan atau berjalan untuk mengerjakan haji atau umrah. Sabda Rasulullah SAW: "Tunaikanlah haji untuk bapamu dan umrahnya. "

(Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tarmizi)
RUKUN DAN WAJIB HAJI
Rukun Haji:
1. Niat Ihrarn
2. Wuquf di Arafah.
3. Tawaf
4. Sa'ie
5. Bercukur atau bergunting
6. Tertib pada kebanyakan rukun.

Wajib Haji:
1. Niat Ihrarn di Miqat
2. Bermalarn di Muzdalifah
3. Melontar Jamrah Al-Aqabah
4. Bermalarn di Mina
5. Melontar ketiga-tiga Jamrah pada hari Tasyrik, (11, 12 dan 13 Zulhijjah)
6. Meninggalkan perkara-perkara larangan dalam masa ihram.

RUKUN DAN W AJIB UMRAH
Rukun Umrah:
I. Niat Ihrarn
2. Tawaf
3. Sa'ie
4. Bercukur atau bergunting
5. Tertib

Wajib Umrah :
1. Niat ihrarn di Miqat
2. Meninggalkan perkara-perkara larangan dalam masa ihram.

PERBEZAAN RUKUN DAN WAJIB HAJJ DAN UMRAH

Rukun haji dari umrah itu adalah pekerjaan asasi yang mesti dilakukan oleh setiap orang yang mengerjakan haji dan umrah, (sekiranya salah satu daripada rukun haji dan umrah itu tidak dikerjakan sarna ada sengaja atau terlupa maka ibadat haji dan umrahnya tidak sah).

Adapun perkara-perkara wajib haji dan umrah itu ialah pekerjaan yang wajib dilakukan ketika mengerjakan kedua­dua ibadat itu, sebaliknya jika tidak dikerjakan salah satu daripadanya maka haji dan umrah itu sah tetapi wajib ke atasnya darn serta berdosa jika ditinggalkan yang wajib itu dengan sengaja.
************************************************
2. HURAIAN RUKUN HAJI DAN UMRAH
NIAT IHRAM
Iaitu niat masuk mengerjakan haji atau umrah atau kedua-duanya sekali. Sesiapa yang berbuat demikian maka ia dianggap sudah berihram dan haramlah ke atasnya melakukan setengah-setengah perkara yang sebelum ihramnya diharuskan, seperti memakai pakaian bersarung bagi lelaki, menutup muka dan dua tapak tangan (pergelangan tangan) bagi perempuan, memakai bau­bauan, bersetubuh, berburu binatang, menebang atau mencabut pokok di Tanah Hararn dan lain-lain daripada perkara pantang larang dalarn ihram.
Niat Ihram Haji tertakhluk kepada Cara haji yang akan dikerjakan.

A. Cara-cara mengerjakan haji:
Para ulamak bersependapat bahawa cara mengerjakan haji itu ada tiga iaitu: Haji Ifrad, Haji Tarnattu' dan Haji Qiran.

1. Haji Ifrad - mengerjakan haji dahulu dalarn bulan­ bulan haji* kemudian.mengerjakan umrah.
* Bulan-bulan haji bermula dari 1 Syawal hingga terbit fajar 10 Zulhijjah.

2. Haji Tamattu' - mengerjakan umrah terlebih dahulu dalam bulan-bulan haji. Kemudian dikerjakan haji dalam tahun itu juga. Cara ini dikehendaki seorang itu berniat ihram umrah sahaja dan ditunaikan segala rukun-rukun serta wajib-wajibnya. Apabila tiba waktu haji hendaklah ia berihram haji pula. Cara ini dikenakan dam mengikut syarat-syaratnya.

3. Haji Qiran - Berniat mengerjakan haji dan umrah serentak dalam bulan-bulan haji dengan mengerjakan amalan-amalan haji sahaja atau berniat mengerjakan umrah sahaja tetapi sebelum tawaf ia berniat mengerjakan haji.

Peringatan:

1. Mengikut pendapat Mazhab Syafi'ie Haji Ifrad adalah lebih afdal dengan syarat hendaklah dikerjakan umrah di dalam tahun itu juga.

2. Terdapat setengah bakal-bakal haji berniat ihram haji (Haji Urad) tetapi mengikut perbuatan orang yang berniat ihram umrah seperti ia bercukur atau bertahallul selepas Sa'ie sebagaimana orang yang mengerjakan umrah. Ini hendaklah dijaga dan diambil perhatian supaya jangan sampai ibadat hajinya tidak sempuma.
B. Memakai Pakaian Ihram:
Sebelum seseorang itu berniat ihram di Miqat hendaklah ia memakai pakaian ihram.

Bagi lelaki ialah dua helai kain lepas (tidak bercantum) sehelai dipakai untuk menutupkan auratnya di antara pusat dan lutut dan sehelai lagi dibuat selendang. Disunatkan berwarna putih.

Pakaian ihrarn bagi perempuan pula hendaklah menutup semua badannya kecuali muka dan dua tapak tangan
C. Sebahagian daripada sunat-sunat sebelum berihram ialah:
1. Mengerat kuku
2. Menanggalkan bulu ketiak, ari-ari, mengandam misai, janggut dan rambut.
3. Mandi sunat ihram.
4. Memakai minyak rambut dan bau-bauan.
5. Memakai pakaian ihram berwarna putih.
6. Sembahyang sunat ihram.
7. Membanyakkan bacaan talbiah selepas berniat. Setelah sempurna memakai pakaian ihram bolehlah berniat untuk mengerjakan haji atau umrah atau kedua­duanya sekali bagi orang yang mengerjakan Haji Qiran

Perhatian:
Perempuan yang di dalam haid atau nifas boleh berniat haji atau umrah atau kedua-duanya.

D. Perkara-perkara yang dilarang semasa berihram
Sebaik sahaja seseorang itu berniat haji atau umrah maka wajiblah menjaga pantang larang ihram seperti berikut:
1. Menutup kepala atau sebahagian daripadanya, seperti memakai songkok, serban dan sebagainya . tetapi tidak menjadi larangan sekiranya berteduh di bawah batang pokok atau payung (bagi lelaki).
2. Memakai pakaian bersarong sarna ada berjahit atau sebagainya seperti seluar, baju kemeja, sarong kaki (bagi lelaki).
3. Menutup muka (bagi wanita).
4. Memakai sarong tangan (bagi lelaki dan wanita).
5. Memakai bau-bauan pada badan atau pakaian atau pada makanan, minuman atau menyedutnya ke dalam hidung (bagi lelaki dan wanita).
6. Memakai minyak pada kepala atau janggut (bagi lelaki dan wanita).
7. Menanggalkan rambut atau menghilangkan mana­-mana bulu dianggota badan.(bagi lelaki dan wanita)
8. Mengerat atau membuang kuku (bagi lelaki dan wanita).
9. Memotong, menebang atau mencabut pokok atau tumbuhan di Tanah Hararn (bagi lelaki dan wanita).
10. Membunuh binatang yang halal dimakan atau membinasakannya sama ada di Tanah Haram atau di Tanah Halal (bagi lelaki dan wanita).
11. Bersetubuh.
12. Melakukan perkara pendahuluan bersetubuh seperti bercium,berkucup-kucupan atau berpeluk yang menaikkan nafsu syahwat.
13. Akad nikah sama ada ijab atau qabul untuk diri sendiri atau mewakili orang lain.

IBADAT HAJI

Pengertian Haji
Haji ialah mengunjungi Baitullah di Makkah pada bulan-bulan tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu untuk mengerjakan ibadah yang tertentu.

Umrah ialah menziarahi Kaabah pada bila-bila masa untuk mengerjakan tawaf, saie dan bercukur mengikut syarat-syarat yang tertentu.

Syarat wajib haji dan umrah:

(a) Islam tidak wajib ke atas orang kafir.
(b) Berakal tidak wajib ke atas orang gila.
(c) Baligh tidak wajib ke atas kanak-kanak.
(d) Merdeka tidak wajib ke atas hamba sahaya.
(e) Berkemampuan tidak wajib ke atas orang yang tidak ada upaya dan tiada kuasa.

2. Dalil wajib haji ke atas orang yang berkemampuan. Firman Allah S.WT.

Maksudnya: Dan mengerjakan haji itu wajib atas manusia kerana Allah, bagi mereka yang berkemampuan mengadakan perjalanan ke Baitullah.

3. Maksud istitaah @ berkemampuan:

(a) terjamin keselamatan diri, nyawa, dan harta semasa dalam perjalanan.
(b) mempunyai kenderaan yang selamat dan sesuai untuk pergi dan balik.
(c) mempunyai perbelanjaan yang cukup untuk pergi dan balik serta ahli keluarga yang ditinggalkan.
(d) ada kesempatan untuk mengerjakan haji.
(e) bagi wanita (yang sudah berkaliwin) hendaklah ditemani oleh dua orang muhrim atau kumpulan wanita yang boleh dipercayai serta mendapat izin danpada suaminya.

RUKUN HAJI
Rukun haji ialah perkara-perkara yang wajib dilakukan dalam ibadah haji. Jika tertinggal salah satu drpnya, maka tidak sah hajinya dan wajib diganti pada tahun hadapan.

Rukun haji ialah :
1. Niat Ihram haji
2. Wukuf di Arafah
Berhenti seketika di Arafah antara waktu gelincir matahari (Zohor) 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah.

3. Tawaf di Baitullah
Tawaf bermaksud mengelilingi Baitullahil­Haram sebanyak tujuh pusingan kerana beribadat kepada Allah S.W.T. mengikut syarat-syarat yang tertentu.
Amalan tersebut menyamai amalan malaikat yang mengelilingi Arasy Allah S.W.T. dan bertasbih memuji kebesaran­Nya.

Tawaf terbahagi kepada empat jenis, iaitu:

(a)Tawaf Qudum; iaitu Tawaf Selamat Datang ke Makkah yang dilakukan oleh mereka yang mengerjakan haji secara ifrad;

(b)Tawaf Ifadah, iaitu Tawaf Rukun yang wajib dilakukan dalam ibadat haji atau umrah;

(c)Tawaf Widak, iaitu Tawaf Selamat Tinggal bagi jemaah haji yang hendak meninggalkan Makkah;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata: Orang-orang (yang melaksanakan ibadah haji) bertebaran untuk kembali ke tempat masing-masing, lalu Rasulullah saw. bersabda: Tidak ada seorang pun yang meninggalkan Baitullah sebelum mengakhiri dengan bertawaf di Baitullah. Hadis Riwayat Muslim.

(d)Tawaf Sunat, iaitu ketika jemaah haji menziarahi Masjidil-Haram.

Syarat-syarat sah tawaf ialah:
(a) niat kerana Allah semata-mata bukan kerana tujuan lain
(b) suci drp hadas kecil dan besar serta dari sebarang najis
(c) sentiasa mengirikan Kaabah dan berjalan ke hadapan
(d) menutup aurat
(e) tawaf di dlm masjid dan di luar Kaabah tujuh kali pusingan dengan yakin
(f) bermula dari sudut Hajar Aswad.

4. Saie
Berjalan (berlari anak) dari Safa ke Marwah berjalan (berlari anak) dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali

Syarat-syarat Saie ;
a) Dilakukan selepas Tawaf Rukun/Qudum
b) Bermula di bukit Safa dan berakhir di bukit Marwah
c) Cukup 7 kali dengan yakin iaitu dikira sekali dari Safa ke Marwah dan sekali drp Marwah ke Safa
d) Hendaklah sampai ke penghujung tempat Saie di Safa dan Marwah
e) Hendaklah Saie di Batnu Wadi (tempat yang telah ditetapkan)
(f) Hendaklah saie semata-mata kerana Allah, bukan tujuan yang lain

5. Bercukur
Mengunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut
Waktu bercukur adalah ;
a) selepas melontar Jamrah Al-Aqabah pada 10 Zulhijah atau
b) selepas Tawaf dan Saie jika jemaah haji memilih terus ke Mekah

6. Tertib

Rukun-rukun haji hendaklah dilakukan mengikut susunan tetapi bercukur boleh dikerjakan sebelum tawaf bagi orang yang melakukan tahalul awal.
Contoh ikut tertib - selepas Wukuf, terus bermalam di Muzdalifah. Kemudian terus kembali ke Mekah. Sampai di Mekah, dia akan tawaf, saie dan bercukur. Kemudian baru ke Mina utk ibadah melontar.

Contoh tak ikut tertib - selepas Wukuf, terus bermalam di Muzdalifah. Biasanya rombongan haji Malaysia akan terus ke Mina utk melontar di Jamratul Aqabah 10 zulhijjah dan bermalam di Mina dan melontar jamrah pada 11-13 zulhijjah. Selepas melontar di Jamrah Aqabah pada 10 zulhijjah, maka dia boleh bercukur... selepas selesai amalan melontar/bermalam di Mina, balik ke Mekah, barulah mengerjakan tawaf dan saie.

WAJIB HAJI
Wajib haji ialah perkara-perkara yang wajib dilakukan semasa mengerjakan haji. Jika di­tinggalkan salah satu daripadanya, haji seseorang itu sah tetapi diwajibkan membayar denda (dam).

Perkara wajib haji ialah:
1. Niat ihram di Miqat

(i) Wajib berniat mengerjakan haji atau umrah di Miqat.
(ii) Jika berniat di tempat lain daripada miqat yang ditentukan masih dihukumkan sah hajinya tetapi dikenakan denda kerana tidak berniat di Miqat.

Miqat ialah sempadan masa dan tempat bagi memulakan ibadat haji.

Miqat terbahagi kepada dua, iaitu:
a) miqat makani;
b) miqat zamani.

Miqat zamani bagi ibadat haji ialah pada bulan Syawal hingga 10 Zulhijrah sementara Miqat zamani bagi umrah ialah sepanjang tahun.

Miqat makani bagi ibadat haji ialah:

a) bagi jemaah haji yang datang dari arah timur spt penduduk Najd dan Kuwait ialah Qarnul Manazil. (94km dari Makkah)
b) jemaah haji yang melalui Lautan Hindi menuju ke Laut Merah spt dari Yaman dan India ialah di Yalamlam; (54km dari Makkah)
c) bagi jemaah haji yang datang dari Madinah ialah Zulhulaifah @ Bi’ru Ali (450km dari Makkah)
d) bagi jemaah haji yang tinggal di Makkah ialah di rumah mereka sendiri;
e) bagi jemaah haji yang datang dari barat laut spt Syria, Mesir, Maghribi dan Sepanyol ialah di Juhfah.(187km dari Makkah)
f) bagi jemaah haji yang datang dari Iraq ialah Zatu lrqin (94km dari Makkah).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ قَالَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا

Dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW menetapkan mikat-mikat berikut: untuk penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah, untuk penduduk Syam adalah Juhfah, untuk penduduk Najed adalah Qarnul Manazil dan untuk penduduk Yaman adalah Yalamlam. Mikat-mikat itu adalah untuk penduduk daerah-daerah tersebut dan selain penduduk tersebut yang datang melewatinya untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Adapun untuk penduduk daerah sebelum mikat-mikat tersebut, maka mikat mereka adalah dari rumah mereka dan seterusnya sampai penduduk Mekah, mereka niat ihram dari rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Muslim.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ

Dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah saw. bersabda: Penduduk Madinah berniat ihram dari (mikat) Dzul Hulaifah, penduduk Syam dari Juhfah, sedangkan penduduk Najed dari Qarnul Manazil. Abdullah bin Umar berkata: Aku diberitahu bahwa Rasulullah saw. bersabda: Penduduk Yaman berniat ihram dari (mikat) Yalamlam. Hadis riwayat Muslim.

Miqat makani bagi umrah ialah di Tanah Halal seperti Hudaibiyah, Tan’im dan Jaknanah.

Antara hikmat-hikmat ditentukan miqat bagi ibadat haji termasuklah:

a) supaya kita memahami bahawa setiap pekerjaan ada permulaan dan ada kesudahannya;
b) supaya kita dapat membuat persiapan dan persediaan sebelum melakukan sesuatu pekerjaan.

2. Bermalam di Muzdalifah

(i) Bermalam di Mudzalifah selepas tengah malam 10 Zulhijah hingga subuh.
(ii) Wajib berada di Muzdalifah walaupun seketika pada waktu yang ditetapkan.

3. Melontar Jamrah Al-Aqabah

Waktu melontar Jamrah Al-Aqabah bermula dan tengah malam 10 Zulhijah hingga maghrib hari yang sama.

4. Bermalam di Mina
Hendaklah bermalam pada malam­-malam 11, 12, dan 13 Zulhijah.

5. Melontar ketiga-tiga jamrah
Waktu melontar ketiga-tiga jamrah pada hari 11, 12, dan 13 Zulhijah masing-masing dengan tujuh biji batu.

Syarat-syarat melontar
a) hendaklah melontar 7 kali pada setiap jamrah
b) hendaklah tertib iaitu memulakan dengan jamrah Al­Ula, Al-Wusta dan kemudian jamrah Al-Aqabah.
c) niat semata-mata melontar, bukan untuk tujuan lain.
d) melontar dengan batu yang suci
e) batu yang dilontar masuk ke dalam tempat melontar dengan yakin
f) melontar dengan gaya melontar
g) melontar dengan tangan
h) dilarang melontar untuk orang lain melainkan telah melontar untuk diri sendiri

6. Meninggalkan perkara-perkara yang haram semasa ihram:

(i) menutup kepala bagi lelaki dan menutup muka serta memakai sarung tangan bagi wanita.
(ii) memakai pakaian berjahit bagi lelaki.
(iii) memakai bau-bauan pada badan, pakaian dan makanan.
(iv) memakai minyak pada rambut dan janggut.
(v) mencabut bulu atau rambut dan badan.
(vi) memotong kuku.
(vii) membunuh binatang buruan.
(viii) bercumbu-cumbuan yang menaikkan nafsu syahwat.
(ix) jimak (bersetubuh).
(x) melakukan akad nikah, mewali pernikahan atau menikah (Nikah yang dilakukan dalam ihram adalah tidak sah.)

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ

Dari Nafiq, dari Ibnu Umar RA bahawa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw. tentang pakaian yang boleh dikenakan oleh orang yang sedang berihram? Rasulullah saw. bersabda: Janganlah kalian mengenakan baju, kain serban, seluar, menutup kepala dan sarung kaki kulit, kecuali bagi orang yang memang tidak memiliki alas kaki, maka ia boleh memakai alas kaki tersebut dengan syarat ia harus memotongnya sampai di bawah mata kaki. Juga jangan memakai pakaian apapun yang dicelup dengan minyak za`faran dan wares. Hadis riwayat Muslim.

عَن جَابِرِ بْنِ زَيْد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْإِزَارَ وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ يَعْنِي الْمُحْرِمَ

Dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas RA Aku mendengar Rasulullah saw. ketika sedang berkhutbah, beliau bersabda: Seluar (boleh dikenakan) bagi orang yang tidak mempunyai lembaran kain dan alas kaki bagi orang yang tidak mempunyai sepasang alas kaki. Maksudnya untuk orang yang sedang berihram. Hadis riwayat Muslim.

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ أَوْ قَالَ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي قَالَ وَأُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ فَسُتِرَ بِثَوْبٍ وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ وَدِدْتُ أَنِّي أَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ قَالَ فَقَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ قَالَ فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيطٌ قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ كَغَطِيطِ الْبَكْرِ قَالَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ الْعُمْرَةِ اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ أَوْ قَالَ أَثَرَ الْخَلُوقِ وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ

Dari Safwan bin Ya'la bin Umaiyah dari ayahnya, beliau berkata salah seorang sahabat datang menemui Nabi saw. ketika beliau berada di Ji`ranah, dengan mengenakan jubah yang sudah ditaburi minyak wangi. Atau bekas dari minyak wangi. Sahabat itu bertanya: Apa yang baginda perintahkan untuk aku lakukan dalam umrahku? Saat itu wahyu sedang turun kepada Nabi saw. dan beliau ditutup dengan pakaian. Ya`la berkata: Aku senang sekali jika aku dapat menyaksikan Nabi saw. sedang menerima wahyu. Umar berkata: Apakah engkau suka menyaksikan Nabi saw. sedang menerima wahyu? Kemudian Umar menyingkap kain yang menutupi beliau, lalu aku memandang beliau sedang mendengkur. Aku memperhatikan seperti suara anak unta. Ketika wahyu telah turun, beliau terbangun dan bertanya: Di mana orang yang bertanya tentang umrah tadi? Selanjutuya beliau bersabda: Bersihkanlah dirimu dari bekas minyak wangi yang engkau pakai, lepaslah jubahmu dan lakukanlah umrah seperti engkau melakukan haji. Hadis riwayat Muslim.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

Dari Aisyah RA., ia berkata: Aku pernah memberi minyak wangi ke tubuh Rasulullah saw. saat beliau hendak berihram dan juga ketika hendak bertahallul sebelum beliau tawaf di Baitullah. Hadis riwayat Muslim.

عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجْهِي قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ

Dari Sha`ab bin Jatsamah Al-Laitsi RA bahwa Ia pernah menghadiahkan seekor keledai liar kepada Rasulullah saw. ketika beliau berada di desa Abwa' atau Waddan. Namun Rasulullah saw. mengembalikan keledai itu kepadanya. Ketika Rasulullah saw. melihat perubahan wajah Sha`ab karena pemberiannya dikembalikan, beliau bersabda: Aku tidak akan menolak pemberianmu ini jika aku tidak sedang dalam keadaan ihram. Hadis riwayat Muslim.

Perkara-perkara sunat haji

1. Mandi sunat ketika hendak memakai ihram.
2. Mandi ketika hendak masuk ke Makkah.
3. Mandi ketika hendak wukuf di Arafah.
4. Solat sunat dua rakaat ketika hendak memu ihram.
5. Membanyakkan membaca al-Quran dan zikir
6. Berdoa ketika bercukur.
7. Mengucapkan talbiah sepanjang ihram hingga tahalul awal.
8. Sembahyang dua rakaat selepas tawaf seeloknya di belakang makam Nabi Ibra a.s.
9. Bermalam di Mina pada 9 Zulhijah.
10. Tinggal di Arafah sehingga jatuh matahari 9 Zulhijah.

Perkara yang membatalkan haji

1. Tertinggal salah satu daripada rukun haji.
2. Melakukan persetubuhan atau akad nikah sebelum tahalul pertama.

Rukun Umrah

1. Niat ihram seperti:

Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Taala.

2. Tawaf di Baitullah (Kaabah).
3. Saie iaitu berjalan (berlari anak) dari Safa ke Marwah

Wajib Umrah
1. Niat umrah di miqat.
2. Meninggalkan segala larangan semasa ihram.

Tahalul
1. Tahalul ialah keluar dari ihram haji atau umrah.
2. Tahalul terbahagi kepada dua, iaitu:

(a) Tahalul awal – setelah selesai drp melakukan 2 daripada perkara-perkara berikut ;
(i) Melontar di Zamrah Al-Aqabah pada 10 Zulhijjah
(ii) Bercukur
(iii) Tawaf

- boleh melakukan semua perkara yang dilarang semasa ihram kecuali

a) menjadi wali @ bernikah
b) bercumbuan
c) berjimak

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ

Dari Ibnu Abbas RA, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda : Jika seseorang itu telah melontar Jamrah, maka dihalalkan melakukan semua perkara kecuali yang berkaitan dengan wanita. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah.

(b) Tahalul Thani – setelah selesai melakukan perkara-perkara berikut ;

(i) Melontar di Zamrah Al-Aqabah pada 10 Zulhijjah
(ii) Bercukur
(iii) Tawaf

- segala larangan semasa ihram dimahsukhkan

Nafar
1. Nafar bermaksud meninggalkan Mina dengan niat tidak akan kembali ke Mina lagi.
2. Nafar terbahagi kepada, dua iaitu:

(a) Nafar Awal
(b) Nafar Thani.

3. Nafar awal ialah meninggalkan Mina selepas gelincir matahari pada 12 Zulhijah dengan niat tidak akan kembali ke Mina lagi.
4. Syarat-syarat Nafar Awai ialah;

(a) keluar dari Mina selepas gelincir matahari dan sebelum jatuh matahari pada 12 Zulhijah;
(b) selesai melontar di ketiga-tiga jumrah pada 12 Zulhiiah;
(c) niat tidak akan kembali lagi ke Mina;
(d) bermalam di Mina selama dua malam.

5. Nafar Thani ialah meninggalkan Mina setelah selesai melontar Jumrah pada 13 Zulhijah,
6. Nafar mempunyai beberapa hikmat seperti ;

(a) menolong jemaah haji yang uzur menyelesaikan ibadat haji dengan cepat;
(b) memberi kelonggaran kepada jemaah haji yang mempunyai urusan lain
(c) memberi peluang kepada jemaah haji memendekkan waktu ibadat haji kerana sebab-sebab tertentu

CARA MENGERJAKAN HAJI

HAJI IFRAD

Haji Ifrad iaitu mengerjakan haji dan umrah secara berasingan sama ada mengerjakan haji dahulu kemudian mengerjakan umrah @ mengerjakan umrah sebelum tiba musim haji. Haji yang paling afdhal.

Haji Ifrad ialah berihram Haji sahaja (mengerjakan ibadat Haji secara berasingan) di mana jemaah Haji hanya berniat ihram Haji sahaja di miqat yang ditetapkan.

1. melakukan Tawaf bagi bukan penduduk Mekah iaitu Tawaf Qudum mengelilingi Baitullah sebanyak tujuh kali. Penduduk Mekah tidak boleh melakukan Tawaf tersebut.

2. Saie di antara Safa dan Marwah sebanyak tujuh pusingan.

3. Kemudian terus berada di Mekah dalam keadaan berihram.

4. Apabila tiba hari Tarwiah (8 zulhijjah) dia berangkat ke Arafah utk Wukuf dan seterusnya mengerjakan segala ibadah haji sehingga selesai.

5. Jemaah haji kekal dlm keadaan berihram sejak hari pertama dia sampai di Makkah sehinggalah selesai melakukan ibadah haji yang membolehkannya bertahallul.

HAJI TAMATTU':

Haji Tamattu' ialah mengerjakan Umrah pada bulan-bulan Haji, kemudian mengerjakan Haji pada tahun yang sama, di mana ketika berniat ihram Haji jemaah Haji berniat secara "Haji Tamattu'". Setelah itu dia berniat dan berihram untuk mengerjakan Umrah secara berasingan.

1. Ketika sampai di Mekah al-Mukarramah lalu mengerjakan Tawaf mengelilingi Kaabah sebanyak tujuh pusingan.

2. Saie di antara Safa dan Marwah sebanyak tujuh kali.

3. Kemudian bertahallul dari Ihram dengan bercukur atau bergunting. Maka dia bebas dari ihram. Dalam masa senggang ini, dia bebas utk melakukan ibadah umrah sunat sebanyak yang dia mampu. Dia juga bebas bergerak ke mana-mana saja tanpa pakaian ihram !!!

4. Bila sampai pada hari Tarwiah iaitu pada 8 Zulhijah, barulah dia memakai ihram semula dan berniat ihram haji di miqat yang telah ditetapkan (di hotel masing-masing, jika berada di Makkah) dan pergi ke Arafah utk Wukuf.

5. Seterusnya dia mengerjakan Haji sebagaimana jemaah Haji yang mengerjakan Haji Ifrad, cuma dia perlu membayar Dam kerana melakukkan haji secara tamattuk.

Orang yang telah mengerjakan Tawaf Umrah ketika mengerjakan Haji Tamattu' tidak perlu lagi mengerjakan Tawaf Qudum bagi Haji malah selepas Tahallul yang pertama dia hendaklah melakukan Tawaf Ifadhah dan bersaie di antara Safa dan Marwah bagi ibadat Haji mengikut pendapat jumhur ulama. Walau bagaimanapun bagi Mazhab Hanafi, bagi jemaah Haji yang mengerjakan Haji Tamattu' yang tidak membawa (mendapatkan) binatang ternakan, tetapi jika telah membawa (mendapatkan) binatang tersebut, maka hukumnya sama seperti hukum Haji Qiran.

HAJI QIRAN

Haji Qiran ialah menghimpunkan antara Haji dan Umrah dalam satu perjalanan musafir (sekali pergi). Jemaah Haji berniat Haji dan Umrah dengan satu niat dari miqat yang ditetapkan. Biasanya jemaah haji yang melakukan haji secara Qarin, akan tiba agak lewat beberapa hari sebelum wukuf, supaya dia memakai ihram terlalu lama...

1. Apabila tiba di Mekah, hendalah melakukan Tawaf Qudum dan Tawaf Ifadhah di Baitullah sebanyak tujuh pusingan. Disunatkan raml (berlari anak) di tiga pusingan pertama.

2. Saie di antara Safa dan Marwah.

Kekal berihram sehingga hari wukuf dan seterusnya sehinggalah dia telah melakukan perkara yang membolehkannya bertahallul.

3. Wukuf di Arafah dan seterusnya melaksanakan segala rukun dan wajib haji yang berikutnya sehingga selesai.

Menurut pendapat Jamhur Ulamak, org yg mengerjakan haji Qiran hanya perlu tawaf sekali dan saie sekali saja. Walau bagaimanapun, hendaklah dia melakukan Tawaf Qudum sebelum melakukan tawaf Ifadhah.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا قَالَتْ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا

Dari Aisyah ra., ia berkata: Kami pernah bepergian bersama Rasulullah saw. pada tahun haji wada, kemudian kami berihram untuk menunaikan umrah (tamattu). Kemudian Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang membawa hewan sembelihan, maka sebaiknya ia berihram haji dan umrah (qiran), dan jangan bertahallul dahulu hingga ia bertahallul untuk keduanya secara bersamaan. Ternyata setibanya di Mekah aku datang haid, padahal aku belum tawaf di Baitullah dan belum sai antara Shafa dan Marwah. Kemudian hal itu aku adukan kepada Rasulullah saw. dan beliau bersabda: Lepaskanlah jalinan rambut kepalamu dan sisirlah, kerjakanlah ihram haji dan tinggalkanlah umrah. Lalu saya mengerjakannya. Dan ketika aku selesai haji, Rasulullah saw. menyuruh saya bersama dengan Abdurrahman bin Abu Bakar (saudara laki-laki Aisyah) pergi ke Tan`im (untuk berniat ihram umrah di sana), lalu aku mengerjakan umrah. Beliau bersabda: Ini adalah tempat umrahmu (umrah saja). Kemudian orang-orang yang umrah melakukan tawaf di Baitullah, lalu sai antara Shafa dan Marwah, lalu bertahallul. Kemudian mereka melakukan tawaf (tawaf ifadhah) untuk ibadah haji setelah kembali dari Mina. Adapun mereka yang menggabung ibadah haji dan umrah, mereka hanya melakukan tawaf satu kali saja. Hadis riwayat Muslim.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا

Dari Ibnu Umar RA berkata, Rasulullah SAW telah bersabda : Sesiapa yang berihram utk haji dan Umrah (Qiran), maka memadailah baginya sekali tawaf dan sekali saie sehingga dia bertahallul drp kedua-dua ibadah tersebut. Riwayat At-Turmizi.

DAM (DENDA)

Dam ialah denda yang dikenakan kepada jemaah haji yang berikut ;

a) melakukan haji secara Tamattuk atau Qiran, atau
b) meninggalkan salah satu wajib haji, atau
c) melakukan perkara-perkara yang dilarang ketika ihram

Jenis-jenis Dam

1. Dam Tertib dan Ta'dil -

Kesalahannya ;

Persetubuhan yang merosakkan haji

Denda

a) hendaklah menyembelih seekor unta
b) jika tidak mampu, menyembelih seekor lembu
c) jika tidak mampu, menyembelih 7 ekor kambing
d) jika tidak mampu, membeli makanan yang sama nilai dengan seekor unta dan disedeqahkan kpd fakir miskin di Mekah
e) jika tidak mampu, hendaklah berpuasa sebanyak bilangan cupak makanan yang dapat dibeli dgn nilai seekor unta

Kesalahannya ;

Tidak dapat masuk ke Tanah Haram atas sebab-sebab kesihatan spt berpenyakit atau merebaknya penyakit merbahaya, atau atas sebab keselamatan spt peperangan, diculik, diancam musuh dsb sedangkan sudah berihram.

Denda

Hendaklah dia bertahallul ikhsar (ringkas) dengan ;
a) menyembelih seekor kambing dan kemudian bercukur
b) jika tidak mampu, hendaklah membeli makanan yang sama nilai dengan seekor kambing dan disedeqahkan kpd fakir miskin di Mekah
c) jika tidak mampu, hendaklah hendaklah berpuasa sebanyak bilangan cupak makanan yang dapat dibeli dgn nilai seekor kambing

2. Dam Tertib dan Taqdir - iaitu dam yang tidak boleh dipilih @ diganti dengan yang lain kecuali tidak terdaya melakukannya.

Kesalahannya ;

a) ihram Tamattuk
b) ihram Qiran
c) tertinggal salah satu wajib haji
d) meninggalkan tawaf wida'
e) melanggar nazar ketika melakukan haji

Denda

a) menyembelih seekor kambing @ 1/7 unta/lembu, jika tidak mampu...
b) berpuasa 10 hari iaitu 3 hari di Mekah dan 7 hari di tanah air sendiri.

# bagi wanita yang uzur kerana haid @ nifas tidak diwajibkan tawaf widak dan tidak dikenakan dam

3. Dam Takhyir dan Ta'dil - boleh dipilih salah satu drp perkara yang telah ditetapkan.

Kesalahannya ;

a) memburu binatang buruan
b) menebang, memotong @ mencabut pokok di Tanah Haram

Denda

Denda berdasarkan bandingan binatang yang diburu, rusa bandingannya lembu dan kijang bandingannya kambing.
Denda bagi pokok yang ditebang sama spt bandingan di atas.
Denda bolehlah dipilih di antara yang berikut ;

a) menyembelih seekor binatang bandingan atau
b) membeli makanan yang sama nilai dengan binatang bandingan dan disedeqahkan kpd fakir miskin di Mekah
c) berpuasa sebanyak bilangan cupak makanan yang dapat dibeli dgn nilai binatang bandingan itu tadi.

4. Dam Takhyir dan Taqdir

Kesalahannya ;

a) melakukan perkara-perkara yang dilarang ketika ihram
b) melakukan persetubuhan selepas Tahalul Awal tetapi belum selesai Tahalul Thani
c) melakukan persetubuhan selepas persetubuhan yang merosakkan haji.

Denda

Denda bolehlah dipilih di antara yang berikut ;
a) menyembelih seekor kambing atau
b) bersedeqah kpd 6 orang fakir miskin sebanyak 2 cupak setiap seorang atau
c) berpuasa 3 hari

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قَالَ الْقَوَارِيرِيُّ قِدْرٍ لِي و قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ بُرْمَةٍ لِي وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً

Dari Kaab bin Ujrah RA., ia berkata: Rasulullah SAW mendatangiku pada waktu perjanjian Hudaibiyah. Ketika aku sedang menyalakan api, Qawariri berkata: Di bawah periukku, sedang Abu Rabi` berkata: Di bawah kualiku dan banyak sekali kutu bertaburan di wajahku. Melihat hal itu, beliau bertanya kepadaku: Bukankah kutu di kepalamu itu menyusahkanmu? Aku jawab: Ya. Beliau bersabda: Cukurlah dan berpuasalah tiga hari atau berilah makan enam orang miskin atau sembelihlah seekor kambing. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Turmizi, Ibnu Majah dan Ahmad.

CARA HAJI WANITA HAID DAN NIFAS

Ulama' telah membahagikannya kepada 3 pendapat (cara) iaitu ;

Pertama

Wanita yang mengerjakan haji secara Tamattuk, sama ada haid @ nifas sebelum atau semasa ihram, apabila sampai ke Mekah hendaklah menunggu sehingga suci. Jika ia suci pada hari berniat ihram, maka hendaklah melakukan Tawaf Umrah, saie dan bercukur (tahalul). Kemudian melakukan ibadah haji spt biasa.

Jika berterusan uzur sehingga berangkat ke Arafah (Wukuf) hendaklah ia berniat ihram Haji dan memasukkan haji ke dlm umrah sekali (jadi Haji Qiran) dan seterusnya melaksanakan dam Qiran.

Kedua

Wanita yang mengerjakan haji secara Ifrad @ Qiran hendaklah terus mengerjakan semua kerja-kerja haji melainkan Tawaf. Tawaf hanya dikerjakan apabila ia suci.

Ketiga

Sekiranya haid @ nifas masih berkekalan hingga habis musim haji dan hendak balik ke negeri masing-masing, hendaklah ia menunggu hingga suci untuk Tawaf atau dia keluar dari Mekah dgn syarat kembali semula setelah suci untuk Tawaf. Dia tidak boleh bersetubuh dengan suaminya selagi belum menyelesaikan Tawaf tadi.

13 December 2011

SOLAT HAJAT

oleh kerana kaknab hendak mendalami sembahyang hajat dengan betul jadi kaknab masukkan ke dalam blog ni, supaya dapat selalu kaknab baca disamping itu boleh kongsi dengan blogger lain. Bila tiap2 kali buka blog ni, dapat lah kaknab hafal semua bacaan dan cara2 sembahyang hajat. info ini kaknab ambik dari internet.


PANDUAN SOLAT HAJAT:

Mandi terlebih dahulu dan mengambil wuduk. Pakaian yang bersih, yang afdal berwarna putih.

Lafaz Niat:

أصَلِّي سُنَّةَ الحَاجَةِ رَكَعَتَيْنِ لِلهِ تَعالىَ

“Ushollii sunnatal haajati rok’ataini lil laahi ta’aalaa” 

Ertinya:

“Sahaja aku solat hajat dua rakaat kerana Allah Taala”

SEBENARNYA SOLAT HAJAT BOLEH DILAKUKAN DALAM 22 CARA SOLAT. HANYA CARA SOLAT HAJAT PERTAMA, KEDUA, KETIGA DAN SOLAT HAJAT KEEMPAT DITERANGKAN KALI INI.

1.Cara Solat Hajat yang pertama – Dibuat sebanyak 2 rakaat, Baca mana-mana ayat lazim selepas surah Al-Fatihah. Selepas salam masih mengadap kiblat, baca surah Alam nashrah (Al-syarh) sebanyak 152 kali. Kemudian mohonlah segala hajat pada Allah SWT.

2.Cara Solat Hajat yang kedua – Dibuat sebanyak 2 rakaat. Rakaat Pertama dibaca surah Al-Fatihah sekali dan Surah Al-Kafirun 10 kali. Rakaat Kedua dibaca surah Al-Fatihah sekali dan surah Al-Ikhlas 10 kali.

Apabila selepas memberi salam, hendaklah sujud dan membaca selawat keatas nabi sebanyak 10 kali: 

"Allaahumma sholli ‘alaa habiibika sayyidinaa Muhammadin wa aalihi wa shohbihi wa sallim".

Kemudian membaca Tasbih 10 kali: 

"Subhaanallah walhamdu lil-laah wa laa ilaaha illallaah wal llaahu akbar. wa laa haula wa laa quwwatta illaa bil laahil ‘aliyyil ‘azhiim."

Kemudian Doa ini 10 kali: 

"Robbanaa aatinaa fid dunyaa hasanah, wafil aakhirati hasanah, wa qinaa ‘adzaaban naar."

Kemudian mohonlah segala hajat semasa waktu dalam keadaan sujud. 

3.Cara solat hajat yang ketiga – Sebelum solat, mengucapkan Asktaghfirullahal' adzim seberapa banyak yang boleh untuk memohon keampunan dan keredaan daripada Allah SWT. Baca Al-Fatihah sekali dan hadiah pahalanya kepada Nabi besar SAW, seterusnya kepada sekalian roh sahabat-sahabat, keluarga-keluarga mereka, para-para tabi’in, wali Allah dan ulama as solihin serta kaum Muslimin dan Muslimat.

Kemudian baca Surah Yasin sebanyak 4 kali berturut-turut kemudian baca doa berikut:

“Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Suci (Allah) yang melepaskan dari setiap hutang,Maha Suci (Allah) yang melegakan dari setiap kesedihan. Maha Suci (Allah) dimana urusanNya diantara Kaf dan Nun,Maha Suci (Allah) dimana apabila Dia berkehendak untuk membuat sesuatu, Dia akan berkata; jadi, maka iapun terjadi. Wahai Yang Maha Hidup dan Maha Berdiri, rahmatilah penghulu kami Muhammad dan lakukanlah untukku (tunaikanlah hajat ini)…………sebutkan apa-apa hajat anda dan anda bangun untuk menunaikan solat hajat sebanyak dua rakaat seperti kaifiat solat hajat yang ke-2 tadi.

4.Cara solat hajat yang keempat – Dibuat sebanyak 6 rakaat dengan 3 salam. Mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahiim sebanyak 786 kali. Kemudian solat sebanyak 6 rakaat dan 3 salam berturut-turut. Pada setiap rakaat hendaklah membaca Al-Fatihah dan diiringi surah Alam nashrah (Al-syarh) sebanyak 15 kali seterusnya dibuat setiap-tiap rakaat.

Apabila selesai baca doa ini:

Ertinya:

“Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wahai Allah sesungguhnya aku meminta dan kelebihan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan aku meminta dari Mu dengan kebesaran nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan aku meminta dariMu dengan kemuliaan dan kekayaan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim.Dan aku meminta dariMu dengan kehebatan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan dengan kehormatan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan jabarut dan malakut dan kebesaran nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan dengan keagungan, kekuatan dan kudrat nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, angkatlah qadarku, permudahkanlah urusanku,tutupilah kelemahanku dan cukupkanlah kefakirannku”

Wasallam.

30 November 2011

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ini ialah huruf huruf yang kaknab selalu baca masa kecik2 dulu, semua huruf ada di sini. just for fun


Abu Bakar Curi Duit Emak Fikir Gaji Hilang Ia Jalan Kuala Lumpur Mak Nampak Orang Putih Queen Rasa Sakit Tentu Ubat Vinac Waktu Xray Yang Zahir.

anda bagaimana, masih ingat kah lagi?

29 November 2011

main lompat tali

masih kah anda semua ingat lagu semasa main lompat tali? masa ni tahun 60'an kaknab masih kanak2 lagi, lagu ini sebenarnya lagu english, tapi kami budak kampung tanjung tokong, dari sekolah melayu tidak tahu adakah betul apa yang kami menyanyi, sebab tidak tahu lyric sebenarnya dengar saja orang nyanyi. bila teringat kaknab memang geli hati dan akan ketawa sorang2 macam orang xcukup hahahaha. ini lagu yang kami nyanyi masa lompat tali.

blue ble kokose
emi ami over
my mother wen to the store
buy salt suga and paper.

rupanya bila kaknab dah dewasa atau dah tua hehehe, apabila kaknab suff dalam internet apa yang kami nyanyi lyric semua out. lagu ni yang sebenarnya.

blue bell cockle shell
evie ivy over
my mother went to the store
buy vinegar salt and pepper.

bila kaknab sembang dengan anak kaknab, cerita kat depa lagu yang kaknab nyanyi kecik2 gelak sampai nak pecah perut.

26 November 2011

photography

gambar ni menggunakan camera CANON S95. tidak menggunakan flash, sebab rakam masa kereta berjalan. dan tingkap kereta tertutup dengan menggunakan mode AV. kalau buka flash nanti silau.
photography

gambar ini di ambil dengan menggunaka NIKON D3100. kaknab ambil sendiri dengan menggunakan stand dan time. selalu kaknab jadi cameraman, memang selalu tak ada dalam gambar, dengan adanya stand boleh lah rakam gambar sendiri.17 November 2011

photography

ini pula gambar diambil menggunakan CANON S95. menggunakan program APERTURE, sebab baby too active suka bergerak2. dengan menggunakan mode AV dapat gambar still yang cantik.

photography

Ini pula gambar dirakam menggunakan Nikon D3100. gambar diakam dari tingkap flat pangsapuri semarak 1, rumah anak kaknab. Nikon D3100 hanya mempunyai lense 55mm, sedangkan Canon S95 kaknab boleh zoom hingga 108 mm. jadi gambarnya lebih besar. kalau nak zoom lagi dekat kena lah beli lense yang upto 300 mm, kena upgrade lah sikit, itu kemudian bila sudah ada fulus.

image quality = fine
AUTO

image quality = fine
landscape

image quality = fine
P


Antara 3 gambar di atas, dengan menggunakan 'landscape' gambar lebih cantik dan terang, especially langit yang biru dan pokok yang hijau, AUTO & P cantik juga, tapi tidak secantik landscape.

15 November 2011

damia dah boleh meniarap

photography

kaknab ambik gambar dengan 3 exposure - P, SCN-LANDSCAPE dan AUTO. menggunakan camera CANON S95

P
iso - auto
Awb
BP

SCN landscape
iso auto
awb
BP

AUTO
iso auto
awb
BP